कर्मचारी विवरण

  क्र.सं.नाम, थर   पद   फोन नं.   फोटो  
  १जगन्नाथ प्रसाद जयसवालका.मु.वन निर्देशक   ९८५४०२१०७२    
  २सुरेश प्र. शर्माअधिकृतस्तर आठौ ९८५५०२१३२३    
  ३बेचु कुमार मिश्र अधिकृतस्तर सातौँ९८४२९२५५२८  
  ४नविन कुमार झा लेखा अधिकृतस्तर छैटाै ९८५७८२४१४६  
  ५शिव शंकर झा   अधिकृतस्तर छैटाै ९८४८३६९९६८   
  ६शत्रुधन प्रसाद साह   सहायकस्तर चौथो ९८६११२८५२०    
  ७रामप्रगास यादव   फरेष्टर ९८१६८२०५९३  
  ८प्रविण कुमार झा   सहायकस्तर चौथो९८४४३८१९४५  
  ९सत्यनारायण महतो   फरेष्टर ९८०४८३६१३७  
 
१०
मोदनारायण मिश्र   ह.स.चा. ९८४४०३०५४४  
११   देवशरण साह   ह.स.चा.   ९८०४८४५६६७   
१२   लोचन कुमार यादव   का.स.   ९८४४२७६४५२  
१३   गाैरी नाथ झा   का.स.   ९८४०९०९२८०  
१४   मुकुन्द ठाकुर   का.स.   ९८०७६८६२७०
९८६४०७३६३४
 
१५   राकेस कुमार कर्ण   का.स.   ९८०४८२८३३९  
  १६ सिंहन्ता कुमारी देवी  मेस्तर    
         
         
         

copyright @2021 Forest Directorate | Designed By ITHOME