कर्मचारी विवरण

  क्र.सं. नाम, थर   पद   तह

शाखा

कोठा नं.

फोन नं.   फोटो    
  १ जगन्नाथ प्रसाद जयसवाल

प्रदेश वन निर्देशक  

‍अधिकृत एघारौ

 

कार्यालय प्रमुख

०५

९८५४०२१०७२    
  २ अजय कुमार मिश्र वन संरक्षण/व्यवस्थापन अधिकृत अधिकृत नवौं वन व्यवस्थापन तथा सूचना महाशाखा

०१

९८४४०२८४०६

  ३ सुजीत कुमार झा वन संरक्षण/व्यवस्थापन अधिकृत अधिकृत नवौं वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण महाशाखा ०६

९८५१३४५३६६

  ४ सुरेश प्रसाद शर्मा

सहायक वन अधिकृत

अधिकृत आठौं

योजना तथा अनुगमन महाशाखा

०४

९८५४०२१३२३

  ५

बिरेन्द्र प्रसाद पटेल

भू-संरक्षण अधिकृत अधिकृत आठौं जलाधार व्यवस्थापन महाशाखा ०४

९८६५५२१५४५

  ६

नेपाली साह

 

सहायक वन अधिकृत अधिकृत आठौं वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण महाशाखा ०९

९८४५८५०२४०

  ७ बेचु कुमार मिश्र

सहायक वन अधिकृत

अधिकृत सातौं

वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण महाशाखा

०९

९८४२९२५५२८

  ८

शिव शंकर झा 

रेञ्जर अधिकृत छैठों वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण महाशाखा ०२ ९८४८३६९९६८
  ९ शत्रुधन प्रसाद साह   खरिदार

सहायक चौथों

कर्मचारी प्रशासन/ जिन्सी शाखा १० ९८६११२८५२०
 
१०

राम प्रगास यादव

फरेष्टर रा.प.अनं.ध्दितीय

योजना तथा अनुगमन महाशाखा

१२

९८६४०२३९७६
११   मोदनारायण मिश्र   हलुका सवारी चालक

क्षेणी विहीन

 

 

९८४४०३०५४४

१२   देवशरण साह   हलुका सवारी चालक

क्षेणी विहीन

   

९८०४८४५६६७

१३   लोचन कुमार यादव  

कार्यालय सहयोगी

क्षेणी विहीन

 

 

९८४४२७६४५२

१४   मुकुन्द ठाकुर    

कार्यालय सहयोगी

क्षेणी विहीन

    ९८६४०७३६४३
१५   राकेश कुमार कर्ण कार्यालय सहयोगी

क्षेणी विहीन

   

९८१९६२५०५२

  १६

रामबाबु चौधरी

कार्यालय सहयोगी

क्षेणी विहीन

    ९८१०३८३१६
               
               
               

copyright @2021 Forest Directorate | Designed By ITHOME